การประเมินผลมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการ

การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566