เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3