o15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้าง ( ข1)

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

การเตรียมเอกสารในการขออนุญาต

ขั้นตอนการดำเนินงานยื่นคำร้องทั่วไป

ขั้นตอนดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนการปฏิบัติของประชาชนผู้ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือ