o21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

จัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565

จัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565

จัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2565

จัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2566

จัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2566

จัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2566