o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2 และ 3)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 4)