o24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการตามนโยบานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566