o32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่พนักงานเทศบาล